Supervizija

  • Individuali supervizija 40 eur/val.
  • Grupės supervizija 180 eur/16 ak./val. procesas
  • Komandos supervizija nuo 100 eur/val.
  • Individuali supervizija – tai individualaus konsultavimo procesas, skirtas įvairiose srityse dirbantiems specialistams, kurie atsiduria sudėtingose, neapibrėžtose darbinėse situacijose ir nori jas spręsti. Dažnai pasitaikančios individualios supervizijos temos: konfliktai, jų sprendimo galimybių paieška; profesinio identiteto paieška; pasipriešinimas pokyčiams bei pokyčių išgyvenimas; naujų profesinių kompetencijų, vaidmenų įvaldymas; savirealizacija profesinėje veikloje ir pan.
  • Grupės supervizija – tai grupinio konsultavimo procesas, jame dažniausiai dalyvauja nuo 3 iki 12 asmenų, kurie tiesiogiai nėra susiję darbiniais ryšiais, bet yra tos pačios ar panašios srities specialistai arba to paties lygmens darbuotojai ar vadovai. Dažnai pasitaikančios grupinės supervizijos temos:„degančios“ darbinės situacijos; neišspręstos / keliančios nerimą problemos (situacijos su klientais, kolegomis, vadovais), jų analizė; dalykinių ir asmeninių kompetencijų stiprinimas; darbo kokybės ir pasitenkinimo darbu didinimas; susidorojimas su emociniu krūviu darbe.
  • Komandos supervizija – konkrečios komandos konsultavimas, siekiant pagerinti bendravimą ir bendradarbiavimą joje bei darbo efektyvumąKomanda – tai žmonių grupė, kurią jungia bendras tikslas ir jos nariai vykdo kompleksines, tarpusavyje labai susijusias užduotis, tačiau taip pat gali tuėti ir atskirų užduočių. Dažnai pasitaikančios komandinės supervizijos temos: komandos vidinė ir išorinė komunikacija; konfliktų sprendimo kultūros ugdymas, mokantis išsakyti ir priimti kritiką; komandos sutelktumas; komandos rezultatų gerinimas; vaidmenys, santykiai komandoje bei konkurencija; efektyvesnis turimų resursų panaudojimas (pvz., susirinkimų eiga, laiko planavimas); darbo atmosferos gerinimas.
  • Organizacijos supervizija – tai konsultavimo procesas, skirtas organizacijos darbui optimizuoti, galimiems struktūriniams pokyčiams numatyti bei veiklai vystyti. Organizacijoje vienu metu gali būti derinamos kelios supervizijos formos, paraleliai gali vykti keli supervizijos procesai ir dirbti keli supervizoriaigali vykti vadovų komandos supervizija, keli organizacijos padalinių supervizijos procesai, taip pat individualios supervizijos ir panašiai.

Kviečiu kreiptis ir aptarti Jūsų poreikį bei lūkesčius tel. +370 636 68 760 arba el. paštu laura.pasavodskyte@gmail.com

Mano mokymosi ir praktikos patirtis atitinka Europos Nacionalinių Supervizorių Organizacijų Asociacijos (ANSE) standartus, tad po supervizijų, esant poreikiui, išrašau pažymėjimus, kurie yra reikalingi tam tikrose srityse dirbančių specialistų kvalifikacijos kėlimui (pavyzdžiui, socialinių darbuotojų).