koučingas, supervizija

Kas yra supervizija?

Norinčius augti profesinėje srityje, ieškoti naujų kūrybiškų elgesio būdų, patyrinėti save santykyje su kitais, spręsti darbe kylančius konfliktus bei pažvelgti į situaciją kitu kampu, atrasti vidinius palaikymo šaltinius, būti išgirstais ir gauti palaikymą, kviečiu supervizijai – profesinės srities konsultavimui.

 • Supervizija – tai atidus žvilgsnis į save ir kitus darbinėje aplinkoje, laikas sustojimui ir savirefleksijai, savo profesinių lūkesčių bei siekių apmąstymui. Tai savęs profesiniame vaidmenyje analizavimas, santykių, asmeninių savybių, atsikartojančių situacijų, pasirinkimų, komunikacijos trūkumų, resursų ir kitų dalykų iš profesinių situacijų tyrinėjimas. Dažniausiai supervizija reikalinga susidūrus su sudėtingomis situacijomis darbe, kurios pačios savaime neišsisprendžia.
 • Supervizija – tai konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, komandoms bei organizacijoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau.
 • Supervizorius padeda pažvelgti į sunkumus/sėkmes, problemas kitu kampu, atrasti sprendimus, pamatyti sau įprastus elgesio modelius bei atrasti naujus, kūrybiškus būdus.
 • Supervizorius padeda į situaciją pažvelgti iš šalies ir įvardyti problemas, o dalyvaujantieji procese išmoksta patys jas išspręsti.

Kada supervizija gali padėti?

 • Konfliktai darbe:
  – kai asmuo išgyvena vidinį konfliktą tarp savo nuostatų, vertybių ir atliekamo vaidmens;
  – kai darbo efektyvumas stringa dėl konfliktiškų santykių su pavaldiniais, bendradarbiais, vadovais ar klientais;
  – kai trūksta komunikacijos tarp skirtingų padalinių, sričių, specialybių;
 • Susidorojimas su emociniais krūviais – kai vyrauja nuolatinis emocinis nuovargis nuo intensyvaus įsitraukimo į sudėtingas darbines situacijas.
 • Pokyčiai darbe:
  – kai keičiasi darbo sąlygos ar darbuotojai;
  – kai norima užtikrinti sklandų naujų projektų ar paslaugų atsiradimą ir įdiegimą;
  – kai vyksta kultūriniai, vertybiniai organizacijos krypties pasikeitimai.
 • Pagalba sau – kuomet darbinės problemos „parnešamos” į namus ir jaučiama, kad sunku atsiriboti nuo darbo, o darbo problemos tampa visos šeimos problemomis ir pradeda kenkti asmeniniams santykiams.
 • Dalykinių ir asmeninių kompetencijų stiprinimas:
  – kai kyla poreikis įsivertinti savo gebėjimus, pasirengti pokalbiams su vadovais ar naujais darbdaviais, gauti palaikymą įsitvirtinant naujame vaidmenyje.
  – kuomet norima peržvelgti įprastą darbo eigą ir paieškoti naujų darbo formų;
  – kai norisi pažinti save ir paieškoti naujų galimybių tobulėti profesinėje srityje.
 • Vadovavimo iššūkiai:
  – kai norima atrasti savo vadovavimo stilių, efektyviai deleguoti užduotis, moderuoti konfliktus ir susidėlioti prioritetus;
  – kai susiduriama su vidinės karjeros organizacijoje iššūkiais;
  – kuomet kyla klausimų apie organizacijos ateitį, padalinių ar struktūrų per organizavimą.

Supervizija gali būti individuali, grupės, komandos ir organizacijos:

 • Individuali supervizija – tai individualaus konsultavimo procesas, skirtas įvairiose srityse dirbantiems specialistams, kurie atsiduria sudėtingose, neapibrėžtose darbinėse situacijose ir nori jas spręsti. Dažnai pasitaikančios individualios supervizijos temos: konfliktai, jų sprendimo galimybių paieška; profesinio identiteto paieška; pasipriešinimas pokyčiams bei pokyčių išgyvenimas; naujų profesinių kompetencijų, vaidmenų įvaldymas; savirealizacija profesinėje veikloje ir pan.
 • Grupės supervizija – tai grupinio konsultavimo procesas, jame dažniausiai dalyvauja nuo 3 iki 12 asmenų, kurie tiesiogiai nėra susiję darbiniais ryšiais, bet yra tos pačios ar panašios srities specialistai arba to paties lygmens darbuotojai ar vadovai. Dažnai pasitaikančios grupinės supervizijos temos:„degančios“ darbinės situacijos; neišspręstos / keliančios nerimą problemos (situacijos su klientais, kolegomis, vadovais), jų analizė; dalykinių ir asmeninių kompetencijų stiprinimas; darbo kokybės ir pasitenkinimo darbu didinimas; susidorojimas su emociniu krūviu darbe.
 • Komandos supervizija – konkrečios komandos konsultavimas, siekiant pagerinti bendravimą ir bendradarbiavimą joje bei darbo efektyvumą. Komanda – tai žmonių grupė, kurią jungia bendras tikslas ir jos nariai vykdo kompleksines, tarpusavyje labai susijusias užduotis, tačiau taip pat gali tuėti ir atskirų užduočių. Dažnai pasitaikančios komandinės supervizijos temos: komandos vidinė ir išorinė komunikacija; konfliktų sprendimo kultūros ugdymas, mokantis išsakyti ir priimti kritiką; komandos sutelktumas; komandos rezultatų gerinimas; vaidmenys, santykiai komandoje bei konkurencija; efektyvesnis turimų resursų panaudojimas (pvz., susirinkimų eiga, laiko planavimas); darbo atmosferos gerinimas.
 • Organizacijos supervizija – tai konsultavimo procesas, skirtas organizacijos darbui optimizuoti, galimiems struktūriniams pokyčiams numatyti bei veiklai vystyti. Organizacijoje vienu metu gali būti derinamos kelios supervizijos formos, paraleliai gali vykti keli supervizijos procesai ir dirbti keli supervizoriai: gali vykti vadovų komandos supervizija, keli organizacijos padalinių supervizijos procesai, taip pat individualios supervizijos ir panašiai.

Kviečiu kreiptis ir aptarti Jūsų poreikį bei lūkesčius tel. +370 636 68 760.

Mano mokymosi ir praktikos patirtis atitinka Europos Nacionalinių Supervizorių Organizacijų Asociacijos (ANSE) standartus, tad po supervizijų, esant poreikiui, išrašau pažymėjimus, kurie yra reikalingi tam tikrose srityse dirbančių specialistų kvalifikacijos kėlimui (pavyzdžiui, socialinių darbuotojų).